Kritikët e islamit në Gjermani dalin me një deklaratë të përbashkët!

1
892

Deklaratë sekulare ndaj islamit politik

Në një deklaratë të përbashkët, kritikët e njohur të islamit bëjnë thirrje për një ndryshim politik nga Qeveria Gjermane. Jo vetëm terrorizmi islamik, por edhe ideologjia themelore e islamit politik duhet të luftohet.

Sekularizmi është zgjidhja

Sulmet islamike terroriste të javëve të fundit i kanë tronditur dhe i kanë bërë më të pasigurtë shumë njerëz. Duke pasur parasysh këto shpërthime të përgjakshme, duhet një ndryshim i kursit politik tani për të mbrojtur parimet e shoqërisë së hapur. Nuk është vetëm terrorizmi islamik, por edhe ideologjia themelore e islamit politik duhet të luftohet.

Rreziqet e paraqitura nga kjo lëvizje fetare duhet të realizohet përfundimisht nga politika gjermane. Sepse islami politik mund të fitojë një ndikim në botë dhe kushtet sociale të përcaktohen sipas ideve të tij: aparteidin gjinor, shtypjen e seksualitetit të lirë, kufizimin e lirisë së shprehjes, detyrimin për veshjen islame, kërcënimin e komunitetit LGBTI dhe të njerëzve jomuslimanë e të besimeve të tjera, që janë praktikë e përditshme në vendet ku sundon islami.

Është e tmerrshme se këto shkelje të të drejtave të njeriut nga shumë relativistë postmodernë kulturorë ose injorohet apo tolerohet nën pretekstin e keqkuptuar të “tolerancës”.

Por edhe në Evropë, ne jemi të ballafaquar gjithnjë me këtë problem. Në vitet e fundit, një numër në rritje i xhamive janë ndërtuar dhe kanë zgjeruar ndikimin e organizatave islamike. Këto organizata mbështeten në pjesën më të madhe nga qeveritë islame të Arabisë Saudite, Turqisë dhe Iranit, si dhe përfaqësojnë interesat e tyre në Evropë. Edhe pse ata përpiqen të distancohen nga Islami radikal, pjesërisht i ndjekin objektivat e tij dhe shpesh përfitojnë nga frikësimi dhe terrorizmi global.

Shumë njerëz nga të ashtuquajturat “shtetet islamike”, të cilët kanë ardhur në Gjermani, nuk duan të kenë të bëjnë fare me këto shoqata islamike. Megjithatë, nuk kanë marrë mbi vete organizatat reaksionare, që duan të bisedojnë për katër milionë njerëz. Qeveria është duke luajtur me këtë lojë të rrezikshme, në vend që t’i marrë njerëzit seriozisht individualisht si individë në diversitetin e tyre. Ajo forcon imazhin e rreme te identitetit të grupit të supozuar, që i shërben organizatave islamike ndikuese si një mjet politik. Shumë njerëz janë duke mohuar mundësinë, që të arrijë në një shoqëri të hapur, laike.

Përgjigja është sekularizmi

Vetëm kur ligjet dhe rregullat janë të përgatitura në mënyrë të vazhdueshme mbi bazën e laicizmit në Gjermani, do të ketë një shpresë për zgjidhjen e konflikteve të sotme. Ashtu si fëmijët tanë janë në gjendje të rriten së bashku pa urrejtje dhe brutalitet në një shoqëri më humane dhe paqësore. E vetmja mënyrë për të parandaluar fanatizmin dhe radikalizmin.

Për plotësimin e kushteve të mëposhtme është e nevojshme:

 • Një ndarje e plotë e fesë dhe shtetit
 • Asnjë ndikim i interesave fetare vetjake në arsim, kujdes shëndetësor, media dhe kërkime shkencore
 • Heqja e ligjeve fetare në familje sipas ligjit, civile dhe penale
 • Një fund të diskriminimit ndaj LGBT-ve, pakicat ideologjike, gratë, mendimtarët e lirë, ish-myslimanët dhe të tjerë
 • Për të qenë në gjendje për të kritikuar fenë – të respektohet liria e botëkuptimeve dhe lirisë
 • Barazinë e të gjithë njerëzve para ligjit

A duhet qeveria gjermane ta ndryshojë politikën e saj dhe t’i plotësojë këto kushte, jo vetëm lëvizjen reaksionare islamike, por edhe kampin ksenofobik në shoqëri ta shtypë. Sepse forcat raciste në Evropë mund të shiten vetëm nëpërmjet keqpërdorimit të shumë problemeve pa përgjigje, si zëdhënës e pakënaqur.

Ne, nënshkruesit e kësaj deklarate, kërkojnë njohjen dhe zbatimin e menjëhershëm nga Qeveria Gjermane të kërkesave të mëposhtme:

 1. Shkeljet e të drejtave të njeriut nuk duhet të tolerohen në asnjë rrethanë.
 2. Shteti duhet të përfundojë pajtimin e saj dhe pajtimin me organizatat dhe shoqatat islamike.
 3. “Integrimin” nga organizatat islamike dhe shoqatat e xhamitë duhet të ndalen.
 4. Marrëveshjet politike dhe ekonomike duhet të kenë një mënyrë të qartë të pajtueshmërisë me të drejtat e njeriut, që presupozon ligji.
 5. Një etikë e detyrueshme për të gjithë, për të zëvendësuar mësimin fetar në shkollë.
 6. Mësimet e notit, mësime rreth seksit dhe udhëtime në shkolla të jenë pjesë të misionit edukativ shkollor.
 7. Shteti duhet të fusë ndalimin e mbulesës të kokës për mësuesit e shkollave fillore dhe ndalimit të fesë për nxënësit në shkollat publike. Ky hap është i nevojshëm për të mbështetur vajzat nga familjet strikte myslimane në ndjekje të tyre të emancipimit.
 8. Financimi i shtetit për xhamitë dhe institucionet islame si dhe duhet të vendoset trajnimi i imamëve në universitete. Por duhet të krijohen institucionet sociale për edukimin dhe këshillimin e grave dhe të rinjve dhe të LGBT-ve nga mjedisi islamik. Shteti duhet të sigurojë që punonjësit socialë dhe këshilltarët të jenë të trajnuar për të ndihmuar njerëzit e prekur.
 9. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Nuk ka masa të veçanta të bazuara në fe.
 10. Pakicat ideologjike, LGBT-të, gratë dhe fëmijët duhet të mbrohen në kampet e refugjatëve nga ana e shtetit.

Nënshkruesit e deklaratës:

Mina Ahadi (aktiviste e të drejtave të njeriut, Këshilli Qendror i ish-myslimanëve në Gjermani)
Nazanin Borumand (Këshilli Qendror i ish-myslimanëve në Gjermani)
Maryam Namazie (aktiviste e të drejtave të njeriut, Këshilli Qendror i ish-myslimanënë në Mbretërinë e Bashkuar)
Hamed Abdel-Samad (politolog dhe ekspert për Islamin)
Ali Utlu (humanist)
Arzu Toker (shkrimtar)
Ufuk Özbe (publicist)
Michael Schmidt-Salomon (filozof Giordano Bruno Foundation)
Thomas Osten-Sacken (publicist, Wadi e.V.)
Volker Panzer (gazetar dhe prezantues)


hpd.de, 10. August 2016

Säkulare Erklärung zum politischen Islam

Islamkritiker beziehen gemeinsam Stellung

In einer gemeinsamen Erklärung fordern bekannte Islamkritiker einen politischen Kurswechsel der deutschen Regierung. Nicht nur der islamistische Terrorismus, sondern auch die dahinterstehende Ideologie des politischen Islam müsse entschieden bekämpft werden.

Der Säkularismus ist die Lösung

Die islamistischen Terroranschläge der letzten Wochen haben viele Menschen schockiert und verunsichert. Angesichts dieser blutigen Attentate ist nun ein politischer Kurswechsel nötig, um die Prinzipien der offenen Gesellschaft verteidigen zu können. Dafür muss nicht nur der islamistische Terrorismus, sondern auch die dahinterstehende Ideologie des politischen Islam entschieden bekämpft werden.

Die Gefahren, die von dieser religiösen Bewegung ausgehen, müssen von der deutschen Politik endlich realisiert werden. Denn weltweit konnte der politische Islam an Einfluss gewinnen und die gesellschaftlichen Verhältnisse nach seinen Vorstellungen bestimmen: Geschlechterapartheid, die Unterdrückung der freien Sexualität, die Einschränkung der Meinungsfreiheit, der Zwang zur islamischen Bekleidung, die Bedrohung von LGBTIs sowie von nicht- und andersgläubigen Menschen gehören zur alltäglichen Praxis in den islamisch regierten Ländern.

Es ist erschreckend, dass diese Menschenrechtsverletzungen von vielen postmodernen Kulturrelativisten entweder ignoriert oder unter dem Vorwand einer falsch verstandenen “Toleranz” geduldet werden.

Doch auch in Europa werden wir zunehmend mit dem Problem konfrontiert. In den letzten Jahren wurden immer mehr Moscheen gebaut und der Einfluss von islamischen Organisationen vergrößert. Diese Organisationen werden zum größten Teil von den islamischen Regierungen in Saudi-Arabien, der Türkei sowie im Iran unterstützt und vertreten deren Interessen in Europa. Zwar versuchen sie sich vom radikalen Islam zu distanzieren, folgen aber teilweise dessen Zielen und profitieren oftmals von dessen Einschüchterung und dem weltweiten Terror.

Viele Menschen aus den sogenannten “islamischen Ländern”, die nach Deutschland gekommen sind, wollen mit diesen Islamverbänden nichts zu tun haben. Dennoch maßen es sich die reaktionären Organisationen an, für vier Millionen Menschen sprechen zu wollen. Der Staat spielt dieses gefährliche Machtspiel mit, anstatt die einzelnen Menschen als Individuen in ihrer Unterschiedlichkeit ernst zu nehmen. Er stärkt damit das falsche Bild einer vermeintlichen Gruppenidentität, die den islamischen Lobby-Verbänden als politisches Instrument dient. Vielen Menschen wird damit die Chance verwehrt, in einer offenen, säkularen Gesellschaft anzukommen.

Die Antwort ist der Säkularismus

Erst wenn in Deutschland die Gesetze und Regeln konsequent auf Basis des Säkularismus aufgestellt sind, wird es eine Hoffnung für die Lösung der heutigen Konflikte geben. Nur so werden unsere Kinder ohne Hass und Brutalität in einer menschlicheren und friedlicheren Gesellschaft zusammen aufwachsen können. Nur so lassen sich Fanatismus und Radikalisierung verhindern.

Dafür ist die Erfüllung der folgenden Bedingungen erforderlich:

Eine vollständige Trennung von Religion und Staat

Kein Einfluss von religiösen Partikularinteressen auf das Bildungssystem, das Gesundheitswesen, die Medien und die wissenschaftliche Forschung
Die Abschaffung der religiösen Gesetze im Familien-, Zivil- und Strafrecht
Ein Ende der Diskriminierung von LGBTIs, weltanschaulichen Minderheiten, Frauen, Freidenkern, Ex-Muslimen und anderen
Die Freiheit der Weltanschauungen sowie die Freiheit, Religionen kritisieren zu dürfen
Die Gleichstellung aller Menschen vor dem Gesetz
Sollte der deutsche Staat seine Politik ändern und diese Bedingungen erfüllen, wird nicht nur die reaktionäre islamische Bewegung, sondern auch das fremdenfeindliche Lager in der Gesellschaft zurückgedrängt. Denn die rassistischen Kräfte in Europa konnten sich nur durch den Missbrauch der vielen unbeantworteten Probleme als Sprachrohr der Unzufriedenen verkaufen.

Wir, die Unterzeichner dieser Erklärung, fordern daher die sofortige Anerkennung und Umsetzung der folgenden Punkte durch die deutsche Regierung:

Menschenrechtsverletzungen sind unter keinen Umständen zu tolerieren.

Der Staat soll seine Beschwichtigungs- und Appeasementpolitik mit den islamischen Organisationen und Verbänden beenden.
Die “Integration” durch die islamischen Organisationen und Verbände sowie durch die Moscheen muss beendet werden.
Politische und wirtschaftliche Abkommen müssen explizit die Einhaltung menschenrechtlicher Regelungen zur Voraussetzung haben.
Ein verbindlicher Ethikunterricht für alle soll den Religionsunterricht in der Schule ersetzen.
Schwimmunterricht, Sexualkunde und Klassenfahrten sind Teil des schulischen Bildungsauftrages.
Der Staat soll ein Kopftuchverbot für Grundschullehrerinnen und religionsunmündige Schülerinnen an öffentlichen Schulen einführen. Dieser Schritt ist notwendig, um Mädchen aus streng muslimischen Familien in ihrem Emanzipationsstreben zu unterstützen.

Die staatlichen Fördergelder für Moscheen und islamische Einrichtungen sowie für die Ausbildung von Imamen an den Universitäten soll eingestellt werden. Dafür sollen soziale Einrichtungen für die Aufklärung und Beratung von Frauen und Jugendlichen sowie LGBTIs aus dem islamischen Milieu geschaffen werden. Der Staat soll dafür sorgen, dass mehr Sozialarbeiter und Berater ausgebildet werden, um betroffene Menschen unterstützen zu können.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Keine gesonderten Maßnahmen aufgrund der Religionszugehörigkeit.
Weltanschauliche Minderheiten, LGBTIs sowie Frauen und Kinder müssen in den Flüchtlingsunterkünften durch den Staat geschützt werden.

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner:

Mina Ahadi (Menschenrechtlerin, Zentralrat der Ex-Muslime Deutschland)
Nazanin Borumand (Zentralrat der Ex-Muslime Deutschland)
Maryam Namazie (Menschenrechtlerin, Zentralrat der Ex-Muslime Großbritannien)
Hamed Abdel-Samad (Politologe und Islamexperte)
Ali Utlu (Menschenrechtler)
Arzu Toker (Schriftstellerin)
Ufuk Özbe (Publizist)
Michael Schmidt-Salomon (Philosoph, Giordano-Bruno-Stiftung)
Thomas Osten-Sacken (Publizist, Wadi e.V.)
Volker Panzer (Journalist und Moderator)

1 KOMENT

LINI NJË KOMENT

Please enter your comment!
Please enter your name here